Tłumaczenia poświadczone dokumentów urzędowych, sądowych i notarialnych

I. Tłumaczenia poświadczone aktów stanu cywilnego obejmują odpisy skrócone lub odpisy zupełne
-aktu urodzenia
-aktu zawarcia małżeństwa
-aktu zgonu.

Każda czynność w urzędzie stanu cywilnego za granicą dokonywana przez osobę z obywatelstwem polskim będzie wymagała przedłożenia odpowiedniego aktu stanu cywilnego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego wraz z jego poświadczonym tłumaczeniem ( za wyjątkiem dokumentów wydawanych na formularzach wielojęzycznych). W przypadku chęci zawarcia związku małżeńskiego w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii będzie potrzebny akt urodzenia, zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, a w przypadku, gdy dana osoba nie jest już w związku małżeńskim - akt zawarcia małżeństwa z adnotacją o ustaniu poprzedniego małżeństwa, jego unieważnieniu lub nieistnieniu małżeństwa, w przypadku zaś osoby owdowiałej- odpisu aktu zgonu zmarłego współmałżonka.

2. W celu załatwienia rozmaitych spraw w zakresie ubezpieczeń społecznych,korespondencji z Krankenkasse [niemiecka Kasa Chorych], w urzędach administracji publicznej lub u pracodawcy mogą być konieczne następujące dokumenty:
- decyzje i zaświadczenia wydawane przez organy administracji publicznej
- dokumenty rejestracyjne firm (wypis z rejestru CEiDG, REGON, NIP, KRS).
- dokumenty i zaświadczenia wydane przez ZUS i KRUS
- zaświadczenia i zwolnienia lekarskie
- zaświadczenie o niekaralności
- zaświadczenie o zameldowaniu

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty tłumaczę na język niemiecki oraz z języka niemieckiego. Dokumenty do tłumaczeń przyjmuję osobiście w biurze tłumaczeń mieszczącym się przy ulicy Wrocławskiej 4 (pokój nr 2 piętro II) w Radomiu, w formie zdjęcia/skanu poprzez pocztę elektroniczną lub WhatsApp a także pocztą tradycyjną (przy przekazaniu dokumentu drogą elektroniczną konieczne jest okazanie jego oryginału przy osobistym odbiorze tłumaczenia).

Zapraszam do odwiedzenia mojego Biura Tłumaczeń oraz do zapoznania się z pozostałą szeroką ofertą prowadzonego przeze mnie Biura Tłumaczeń w Radomiu.

Kontakt